Projektovanje

Projektovanje spada u primarnu delatnost firme Coform d.o.o. Nudimo izradu kompletne projektne dokumentacije za poslovne, industrijske i stambene objekte.

Projektovanje je povereno našem timu inženjera, koji zajednički rade u cilju ispunjavanja zahteva koje postavlja naručilac.  Naši inženjeri, pored projektantskog, poseduju iskustvo i u izvođenju radova i dobro poznaju realne tržišne vrednosti radova i materijala, tako da usmeravaju projekat ka realno primenjivim tehnologijama izvođenja radova, a pre svega ka  racionalnim rešenjima.

Pratimo napredovanje tehnologije građevinskih materijala, mašina i opreme, zato je naše projektovanje moderno i rezultuje sigurnim rešenjima.

Insistiramo na sveobuhvatnoj i na veoma detaljnoj izradi projektne dokumentacije što omogućuje preciznu izradu budžeta, ali pre svega stvara mogućnost za efikasno i kvalitetno izvođenje radova.

projektovanje

Zastupanje naručioca u upravnim postupcima je dodatna usluga koju pružamo uz pojektovanje, odnosno u ime naručioca pribavljamo potrebne dozvole za početak gradnje, a sve preko sistema objedinjene procedure CEOP (lokacijski uslovi, građevinska dozvola, saglasnost nadležnih službi na projekat za izvođenje  i sl).

U zavisnosti od lokacije, tipa i namene objekta zakonska regulativa definiše različite procedure  za izradu projektne dokumentacije i pribavljanje dozvola. Projektovanje obično čine sledeće faze:

  • Upoznavanje sa željama i zahtevima naručioca, pribavljanje osnovnih podataka u vezi sa parcelom na kojoj se planira izvođenje objekta, izrada varijantnih rešenja (najčešće sa 3D prikazima objekta) i definisanje projektnog zadatka.
  • Izrada idejnog rešenja (IDR) i pribavljanje lokacijskih uslova.
  • Izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i pribavljanje građevinske dozvole.
  • Izrada projekta za izvođenje (PZI) i pribavljanje saglasnosti MUP-a na PZI.

I nakon pribavljanja dozvola za gradnju u ime naručioca sprovodimo dalje postupke (prijava početka radova nadležnoj službi koja je izdala građevinsku dozvolu, prijava početka radova inspekciji rada, sprovođenje procedura za dobijanje priključaka objekta na infrastrukturu i sl.)

Potrebne su Vam dodatne informacije koje se odnose na projektovanje i izradu projektne dokumentacije? Pišite nam  -> Kontakt

projektovanje

projektovanje